Thẻ: ARN

Nucleotide là gì?

Nucleotide là gì? Một nucleotide được coi là khối xây dựng cơ bản của axit nucleic (gồm ADN và ARN). Ngược lại, axit nucleic là một trong những nhóm phân tử sinh học chính (các nhóm còn lại là carbohydrate, protein và axit amin). Axit nucleic …

Axit nucleic là gì?

Axit nucleic là gì? Axit nucleic là các phân tử sinh học thiết yếu trong sinh học phân tử, đóng vai trò là bản thiết kế của sự sống. Axit nucleic dùng để chỉ bất kỳ nhóm hợp chất phức tạp nào bao gồm các chuỗi …

Vật chất di truyền là gì?

Vật chất di truyền là gì? Vật chất di truyền là vật chất tế bào, có vai trò cơ bản trong việc xác định cấu trúc, bản chất của các chất trong tế bào, có khả năng tự nhân giống và biến đổi. Vật chất di …