Thủ Tục Thay Đổi Tên Đệm Cho Con Trong Giấy Khai Sinh

Căn cứ pháp lý thay đổi tên đệm cho con

Theo quy định của pháp luật, thủ tục thay đổi tên đệm cho con trong giấy khai sinh là thủ tục thay đổi hộ tịch được ghi nhận tại Khoản 1 điều 26 Luật hộ tịch 2014:

Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.

Thủ tục đổi tên đệm cho con cũng được cụ thể hóa tại khoản 1 điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP:

Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó.

Theo đó quyền thay đổi họ tên được thực hiện khi đáp ứng những điều kiện sau:

– Đối với người dưới 18 tuổi khi thay đổi họ, chữ đệm tên cần có sự đồng ý của cha mẹ. Với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn cần phải sự đồng ý của người đó nữa. Do đó, trong trường hợp bạn đưa ra con bạn năm nay 2 tuổi (dưới 9 tuổi), khi thay đổi tên cần phải có sự đồng ý của bạn, chồng bạn và việc đồng ý này được thể hiện rõ trong tờ khai.

– Việc thay đổi tên được thực hiện khi có một trong các căn cứ tại khoản 1 điều 28 Bộ luật dân sự 2015:

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:
a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;
b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;
c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;
d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;
e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;
g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Hồ sơ thủ tục đổi tên đệm cho con gồm những gì?

1/ Thực hiện nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân xã, phường đăng ký hộ tịch trước đây. Hồ sơ gồm có:

  • Tờ khai (theo mẫu quy định);
  • Xuất trình bản chính giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch;
  • Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch.

2/ Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ nếu thấy việc thay đổi là có cơ sở thì công chức tư pháp thực hiện giải quyết, trường hợp cần phải xác minh không quá 06 ngày làm việc

>>> Xem thêm: 

Hương Giang (tổng hợp)
www.xetnghiemadnchacon.com

TS Đặng Trần Hoàng 0834243399

Leave a Reply