Thẻ: đơn bội

Tế bào lưỡng bội là gì?

Tế bào lưỡng bội là gì? Tế bào lưỡng bội là một tế bào chứa hai bộ nhiễm sắc thể hoàn chỉnh. Đây là gấp đôi số lượng nhiễm sắc thể đơn bội. Mỗi cặp nhiễm sắc thể trong tế bào lưỡng bội được coi là …

Sinh sản đơn tính là gì?

Sinh sản đơn tính là gì? Sinh sản đơn tính (Parthenogenesis) là một kiểu sinh sản vô tính trong đó giao tử cái hoặc tế bào trứng phát triển thành một cá thể mà không cần thụ tinh. Thuật ngữ này xuất phát từ tiếng Hy …