Thẻ: nhiễm sắc thể X

Bất thường nhiễm sắc thể giới tính

Bất thường nhiễm sắc thể giới tính là gì? Bất thường về nhiễm sắc thể giới tính đề cập đến một nhóm rối loạn ảnh hưởng đến số lượng hoặc cấu trúc của nhiễm sắc thể chịu trách nhiệm xác định giới tính. Ở người, chúng …