Thẻ: nhiễm sắc thể

Kỹ thuật lai huỳnh quang tại chỗ (FISH)

Kỹ thuật lai huỳnh quang tại chỗ là gì? Lai huỳnh quang tại chỗ (Fluorescence in situ hybridization – FISH) là một kỹ thuật di truyền tế bào được phát triển vào đầu những năm 1980 nhằm phát hiện và xác định trình tự ADN cụ …

Tế bào lưỡng bội là gì?

Tế bào lưỡng bội là gì? Tế bào lưỡng bội là một tế bào chứa hai bộ nhiễm sắc thể hoàn chỉnh. Đây là gấp đôi số lượng nhiễm sắc thể đơn bội. Mỗi cặp nhiễm sắc thể trong tế bào lưỡng bội được coi là …