Thẻ: sinh sản đơn tính

4 hình thức sinh sản phổ biến

Một trong những yêu cầu đối với mọi sinh vật sống là sinh sản. Để duy trì nòi giống và truyền lại các đặc điểm di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, các loài phải sinh sản. Nếu không sinh sản, một loài …