Thẻ: tế bào

Tế bào lưỡng bội là gì?

Tế bào lưỡng bội là gì? Tế bào lưỡng bội là một tế bào chứa hai bộ nhiễm sắc thể hoàn chỉnh. Đây là gấp đôi số lượng nhiễm sắc thể đơn bội. Mỗi cặp nhiễm sắc thể trong tế bào lưỡng bội được coi là …