Thẻ: Luật Hôn nhân và Gia đình

[Hướng dẫn]-Thủ tục nhận Cha Mẹ Con

Trong các tình huống thực tế, do những nguyên nhân khách quan và hoàn cảnh khác nhau mà nhiều trẻ em phải xa cha mẹ từ nhỏ và được đăng ký khai sinh dưới tên họ của bố mẹ nuôi. Hoặc cũng có nhiều trường hợp …

Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 2014

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015, thay thế …