Thẻ: xác định mẹ con

Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 2014

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015, thay thế …